శశాంక విజయము (ఆతి త్వరలో మీ ముందుకు)

పురాణ పురుషుడు, చంద్రమండలం అధిపతి, బృహస్పతి శిష్యుడు, లక్ష్మీదేవి సహోదరుడైన చంద్రుడు స్వర్గములో ఒకసారి రాజసూయ యజ్ఞము చేసి ఆ తరువాత అతని పట్ల ఆపుకోలేని మైథున వాంఛతో సమీపించిన ఎందరో వివాహితలను శృంగారములో సుఖపెట్టి సంతృప్తి పరిచినట్టు మరియు తన గురుపత్ని ఐన తారతో సహా ఆ వివహితలలో కొందరికి సంతానము కూడా ప్రసాదించినట్టు ఇచట తెలుసుకున్నాను. అది నా వంటి కొందరు ఆ కాలములో వ్రాసిన ఒక పుక్కిట పురాణమై ఉండవచ్చును. నా ఊహను జోడించి ఆ కథను వివరముగా ఒక మహా దారావాహికములా వ్రాసాను.

కొత్తజాంపండు – సత్య & సుడా

ప్రేమికులదినం సందర్బంగా సత్యాగారు పంపిన కథలు. వారి శ్రీవారి శ్రుంగార లీలలు కొత్తజాంపండు 1 to 3 pdf కొత్తజాంపండు - 4 pdf   కొత్తజాంపండు - 5 pdf  

మూర్తిగారి ముంతనాకుల్లు – సత్య & సుడా

మూర్తిగారి ముంతనాకుల్లు - pdf వొక భార్య చెప్పిన భర్త రంకు కథలు యీ కథలు మీరు నమ్ముతారో లెదో స్వయంగా సత్యగారు నాకీ కథలు పంపారు. వీలు కుదిరితే సత్యాగారు, డిప్పడి గారితో వచ్చే శనివారం వొక మాటా మంతి పెడ్తామని ఆలోచిస్తున్నా, మేరె మంటారు.