శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-4

బృహస్పతి తన కళత్రమైన తారకి ఒక కట్టుకథ చెప్పి, తన వదినగారైనా మమతకి శృంగార సేవ ఒనర్చుటకై  ప్రస్థానము గావించిన అనతికాలమునకు దేవ ఋషి ఐన నారదుడు అమరావతిలోని బృహస్పతి ఆశ్రమానికి చేరెను. అసలే కలహభోజనుడను ప్రఖ్యాతి కల ఆ దేవ ఋషి, ఆశ్రమము వెలుపల వేద శాస్త్రములు వెల్లివేస్తున్న చంద్రుడిని సమీపించి “ఓయీ చంద్ర, క్షీరసాగర తనయ, లక్ష్మి సహోదర, విష్ణు స్యాల (స్యాల – బావమరిది/ భార్య తమ్ముడు ) నీ విద్యాభ్యాసము కడు …

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-4ని చదవడం కొనసాగించండి