శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-5

ఆ మూలుగుతున్న స్త్రీ గవాక్షమునకు తన హస్తములు ఆనించి కొద్దిగా ముందుకి వంగి  తన పాదములు ఎడముగా నిలిపి నిలబడి దర్శనమిచ్చెను చంద్రుడికి. ఆ గది భూతలము (భూతలము – నేల) పై ఒక మూలన మాత్రమే ప్రసరించుచున్న మసక కాంతిలో ఆమె పాదాల పై ఏదో మెరయుచున్నట్టు అనిపించగా అటు వైపు దృష్టి సారించెను చంద్రుడు. ఆమె రెండవ పదంగుళములకున్న (పదంగుళము – కాలి వేలు) మెట్టెలు, గుల్ఫములకున్న (గుల్ఫము – మడమ) పట్టాలు మెరయుచు కనిపించెను చంద్రుడికి. ఈమె ఒక వివాహిత అని గ్రహించెను బహు బుద్ధిశాలి ఐన చంద్రుడు. ఎటువంటి ఆచ్ఛాదన లేని ఆమె  పాదములను తేరిపార గమనించెను చంద్రుడు. పై పైకి వీక్షించగా ఆమె పిచండికములు  (పిచండికము – పిక్క)  ఉరములు (ఉరము – తొడ) మిక్కిలి తడిసి ఉండి ఆమె కదలికలకి వింతగా మెరయుచుండెను. ఆ తడి కి మూలము, ఆమె లయబద్ధముగా ఊగుచుండగా ఆమె ఉరముల పైనుండి క్రిందికి మెల్లిగా జాలువారుచున్న జలము వలన అని గ్రహించెను చంద్రుడు.

il_570xN.523330488_4jxf

మరిదిచే కుచముల పైన భగములోన  మర్దన చేయించుకొనుచు సుఖించుచున్న మమత

ఆ జలము ఎచటనుండి ఉద్భవించుచున్నదా అని మరి కాస్త పైకి వీక్షించెను చంద్రుడు ఆ మసక కాంతిలో భూతలము నుండి దూరమున ఉన్నవేవియు స్పష్టముగా కానరాకపోయినను ఆమె  విశాలమైన నిండైన పృష్ఠము మధ్యలోనికి  ఏదో ఆమె వెనకనుండి ప్రవేశించుచున్నదని చంద్రునికి సుమారుగా అవగతమయ్యెను. ఐతే అది ఏమిటొ గ్రహించలేకుండెను కుటీరము ఛదము (ఛదము – పైకప్పు) పైనుండి వీక్షించుచున్న చంద్రుడు. అసలు జీవితమున అప్పటివరకు ఎన్నడూ  ఈ అవస్థ లో ఉన్న ఒక వనితను వీక్షించెరగడతడు. అతి కష్టముతో తన నేత్రములను చికిలించి మరికాస్త పైకి దృష్టి సారించెను చంద్రుడు, ఆమె ఛాతి పై ఇరు హస్తములు ఆమె బాహుమూలముల (బాహుమూలము – చంక) క్రింది నుండి చేరి ఆమె ఉన్నతమైన, విశాలమైన స్తనములను ఆక్రమించి వాటిని ఒడసి  పట్టుకుని మర్దించుచున్నట్టు అవగతమయ్యెను చంద్రునికి. ఆమె మూలుగులతో లయబద్ధముగా ఉన్నవి ఆమె కటి కదలికలు మరియు ఆమె స్తనములపై ఈ హస్తముల కదలికలు, అని గ్రహించెను ఏకసంతాగ్రాహి ఐన చంద్రుడు. ఆమె బాహుమూలముల క్రింది నుండి వచ్చుచున్నవి కావున అవి ఆమె హస్తములు కావని, ఆమె వెనుక ఉన్నవారివని అనిపించెను చంద్రునికి. మరి ఆ వెనకనున్న వ్యక్తి ఒనరించు దానికి ఈమెకి మూలుగునంత బాధ కలిగినచో అతని హస్తములను ఏల తొలగించుటకు ప్రయత్నించుటలేదో అంతుపట్టలేదు చంద్రునికి.

గవాక్షముపై ఇరు హస్తములు నిలిపిన ఉన్న ఆ  వివాహిత ముఖము ఆ గదిలోని మసక కాంతి  లో స్పష్టముగా దర్శనమీయకుండెను చంద్రుడికి. అదనముగా ఆమె దట్టమైన నల్లని పొడవైన కురులు (కురులు – తలపైని వెంట్రుకలు, జుట్టు) వదులుగా ఆమె ముఖముని ఆక్రమించినవి. ఆమె అతి ప్రయాసతో దీర్ఘ ఉచ్ఛ్వాస నిచ్ఛ్వాసలు (దీర్ఘ ఉచ్ఛ్వాస నిచ్ఛ్వాసలు – మెల్లిగా లోతుగా ఊపిరి తీసుకొనుట) మౌఖికముగా (మౌఖికముగా – నోటితో)  గావించుచుయు “ఇంకా ….. అటులే …… అబ్బా ……. ఇస్స్…….  ఉమ్మ్.. ఈ సుఖముకై దీర్ఘకాలము నుండి తపించితిని కదా. ఇక గతిలేక, పసలేని నా పెనిమిటి తో సుఖము లేని సంభోగము గావించితి కదా.  ఆహ్… అటులే… అమ్మా… ఏమి సుఖము… ఇస్స్… “ అని హుంకరించుచు మరియు పలుకుచు ఆమె తన కటిని మందగతిన (మందగతి – మెల్లిగా) వెనుకకు ముందులకు ఊపుచున్నదని గమనించెను చంద్రుడు.  ఆమె పలికిన పలుకల ఆధారముగా ఆమె వెనకనున్న వ్యక్తి  దీర్ఘకాలము పిదప విచ్చేసెను (విచ్చేయుట – వచ్చుట) అని మరియు ఇటువంటి అనుభవము ఆ వ్యక్తితో ఆమెకి ఇదియే  తొలి పర్యాయము (తొలి పర్యాయము- మొదటి సారి) కాదనియు మరియు ఆమెకి తన పెనిమిటి అనిన మిక్కిలి చులకన భావమనియు గ్రహించెను చంద్రుడు.  కొద్ది సమయము పిదప ఆమె మరి కాస్త ముందుకు వంగి ఆమె మేరుదండమును (మేరుదండము – వెన్నెముక) అడ్డముగా నిలిపి ఆమె ఎదురుగా ఉన్న ఒక వెదురు బుట్ట పై ఆమె హస్తములను నిలిపి మరింత బిగ్గరగా ‘ అహ్హ్…  అదీ…  మరిది గారు…..  అక్కడే ….. ఇస్స్ …….. ఉమ్మ్ ……. ఆహా……  ఏమి సుఖము….  అమ్మ్…..  ఊ …. ఇస్స్ అబ్బా …… ఉస్స్ అబ్బా……  ఈస్ అబ్బా …  అటులనే… వేగము హెచ్చింపుము… నిలువకు… ఆహ్ … అబ్బా ….. ఊహ్ …  ” అనుచు  హూంకరించుచుండెను.

252af4fa758d3f41e49e176a83f3df3a

వదినగారి కటిని ఒద్దికిగా పట్టుకుని ఆమె భగములో మేఢ్రము దింపి సుఖపెడుతున్న మరిది

ఆమె వెనక ఉన్న వ్యక్తి తన హస్తములతో ఆమె కటిని బలముగా ఒడసి పట్టుకుని తన కటిని ఆమె ఉన్నతమైన పృష్ఠమునకు లయబద్ధముగా మరియు అతి వేగముగా తాకించుచుండెను. ఆమె పిరుదులకి కాస్త దిగువుగా పాయువు (మలము విసర్జించు రంధ్రము) కాక మరియొక రంధ్రము ఉండి ఉండవచ్చునని, ఆమె వెనకనున్న వ్యక్తి  కటికి ఉన్నఎదో నిటారైనది   అందులోనికి  ప్రవేశింపజేయుచు మరియు తీయుచున్నట్టు తోచినది చంద్రుడికి ఆ మసక కాంతి లో తాను దర్శించుచున్న దాని ఆధారముగా. వెనుకనున్న వ్యక్తి  కటి ఆమె ఉన్నతమైన పృష్టమును  వేగముగా మోదినపుడు ‘తపక్ తపక్ ‘ అని,  జలము పైన హస్తములతో వేగమునా మోదగా ఉద్భవించు శబ్దమును పోలిన శబ్దము ఉత్పన్నమవుచున్నదని గ్రహించెను ఆ కార్యము రహస్యముగా వీక్షించుచున్న చంద్రుడు. ఒక వనితతో ఇవ్విధముగా చేసిన ఎడల జలము ఉద్భవించునని చంద్రునికి అవగతమయ్యెను.

           కటి కదలిక  వేగము మరింతగా హెచ్చించెను ఆమె వెనక ఉన్న వ్యక్తి. అసలామె పృష్ఠము మధ్యలోని చీలిక లోనికి ఆమె వెనకున్న వ్యక్తి  ఏమి ప్రవేశపెట్టుచు వేగముగా కదిలించుచుండెనో  తెలియకుండెను చంద్రుడికి, ఆ మసక కాంతిలో స్పష్టముగా ఏమియు స్పష్ఠముగా కానరాకపోయేసరికి. అంతలో ఆమె కటిని మరింతగా తన హస్తములతో ఒడిసి పట్టుకుని  “హమ్మ్…. ఆహా… నా ప్రియ భ్రాతృజాయా (భ్రాతృజాయా – వదిన) .. ఏమి సుఖము ” అనుచు బిగ్గరగా హుంకరించుచు ఆమె పృష్ఠమునకు అతని కటిని అదిమెను ఆమె వెనకున్న వ్యక్తి. ఆమె బిగ్గారా హూంకరించెను “ఆహా ……దేవరా (దేవర – మరిది)  ” అని.  హుంకారముల మధ్యలోని సంభాషణా పదముల ఆధారముగా ఆమె వెనుక ఉన్నది ఆమె దేవరుడనియు మరియ వారిరువురు అమితముగా సుఖించుచున్నారనియు అవగతమయ్యెను చంద్రుడికి. ఐతే వారిరువురు ఎవరా అన్న సంశయము  (సంశయము – అనుమానము)  హెచ్చెను (హెచ్చెను – పెరిగెను) అతని మదిలో. ఆ మసక కాంతిలో ఏమియు స్పష్టముగా కానరాకపోయెను మరి.
43ab166e584e406affd9a3326f978ebfఅమితముగా సుఖపెట్టి వదినగారి మదన మందిరములో వీర్యము విరజిమ్మిన బృహస్పతి

అంతలో ఒక హతాత్పరిణామము తటస్థించెను. ఆమె కుక్షి ప్రాంతమునుండి మిక్కిలి కర్ణకఠోరముగా ఉన్న ఒక పసి బాలుని  రోదన ధ్వని  ఉద్భవించెను అటు పిమ్మట ఒక భయానక స్వరముతో ఒక వాణి వినిపించెను.

ఓరీ దుష్టుడా, నిషిద్ధమైన నీ సుఖము కొరకై  నా నేత్రములను గాయపరిచెదవా నీ మేఢ్రమున తో? స్వయానా పితృవ్యుడవు (పితృవ్యుడు – పినతండ్రి) అయ్యుండి ఇటువంటి నీతిమాలిన ఘాతుకానికి పాల్పడెదవా? నా మాత సుఖమునకై దీర్ఘకాలముగా నీ మేఢ్రము యొక్క ఘాతములను నేను సహించుచున్నాను. మర్యాద యొక్క సీమలన్నియు ఉల్లంఘించి నీవు నీ మేఢ్రమును గర్భవతి ఐన నా మాత భగమునందు అతిగా జొనిపుటయె కాక  అందులోనుండి నీ యొక్క వేడి వీర్యము నా నేత్రములందు పోసి నన్ను నేత్రవిహీనుడిని గావించినందుకు నీకు ఇదే నా శాపము.  ఏ మేఢ్రమైతే పరాంగన భగమునందు విహరించుచు నన్ను నేత్రవిహీనుడిని గావించెనో అది దాని యజమాని జరాద్ఘాతము (జరాద్ఘాతము – ముసలితము అకస్మాత్తుగా దాడిచేయుట/వచ్చిపడుట) చే శక్తివిహీనులైపోవుగాక

అంతే ఆ మరుక్షణం లో అప్పటివరకు అమితముగా సుఖించుచున్న ఆమె  వెనక నిలుచుని ఆమెని సుఖపెట్టుచున్న ఆమె మరిది  నిస్సతువుగా నేలకొరిగెను. ఈ హటాత్పరిణామమునకు ప్రమథితుడైన (ప్రమథితుట – బెంబేలెత్తుట) చంద్రుడు ఒక్కసారిగా తాను ఆసీనుడైన ఆ కుటీరము పైకప్పునుండి జారి ఒక గడ్డి వాములో పడెను. అందులోనుండి అతడు మెల్లిగా బయట పడునప్పటికి, ఆ కుటీర ద్వారము తెరుచుకుని శ్వేత కూర్చకము (కూర్చకము- గెడ్డము) తో ఒక ముదుసలి పురుషుడు వడి వడి గా కుటీరము వెలుపలికి వచ్చుట గమనించెను. ఆ వ్యక్తి ఎవరు?  అతని వదినతో ఈ ఏకాంతములో ఏమి చేసెను? ఈ శాపము ఎందులకతనికి సంక్రమించినది? తల్లి గర్భమందున్న పిండమునకు ఇంతటి శాపమివ్వగల తపోశక్తి ఎటుల ప్రాప్తించెను? ఏమియు అవగతమవ్వక వ్యాకులుడయ్యెను (వ్యాకులత- గందగరగోళము, అర్థము కాకపోవుట) చంద్రుడు.

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-5 pdf