కలసి వచ్చిన అదృష్టం

కలసి వచ్చిన అదృష్టం pdf - by sivareddy   "తను ఇంటికి వచ్చి కొద్దిసేపటికి లతా వల ఇంటికి వెళ్ళింది. నేను సిగరెట్టూ తాగుదామని ఓబులేసు వాళ్ళ అంగడి దగ్గరకు వెళ్లాను. సిగరెట్టూ ముట్టిచ్చు కొనే సరికి రామి రెడ్డి కొడుకు వచ్చాడు , మామా మా అమ్మ రమ్మంటుంది అని . సరే అంటూ సర్పంచి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లాను. "రాన్నా , కాఫీ తగుదువు , అంటూ లోపలి వంటింట్లోకి తీసు కెళ్ళింది …

కలసి వచ్చిన అదృష్టంని చదవడం కొనసాగించండి

వచ్చే 14 వ తేదీ అతి పెద్ద చందురుడి వెన్నల్లో తడిసి ముద్దవ్వడానికి సిద్ధమా !!!

1948 తర్వాత మల్లి అంత పెద్ద చంద్రుడు వెన్నల్లో తడిపి ముద్ద చేయడానికి వస్తున్నాడు నవంబర్ 14 న. అందుకే ఆ రోజు అన్నిపనులు కట్టిపెట్టి మీలోని రసిక శిఖామణులను తట్టి లేపండి. ముద్దులతో తడిసిపోతారో లేకపోతే బిగి కౌగిళ్ళల్లో కరిగిపోతారో మీ ఇష్టం.