ఆంటీకి ఒక ముద్దు (శృంగార భరిత హాస్యం)

మమ్మీ: బన్ని  ఆంటీకి ఒక కిస్స్ ఇవ్వమ్న. బన్ని: లెదమ్మా ఆంటీ కొడుతుంది. మమ్మీ: ఆంటి  ఎం కొట్టదుర  ఎవరైన కిస్స్ పెడితే  కొడతారా???. బన్ని: మరీ మరీ నిన్న నాన్న   ఆంటీకి కి కిస్స్ పెడితే ఎందుకు కొట్తింది ?  

అక్కా ఆయన ఊరు వెల్లాడే (శృంగార భరిత హాస్యం)

ప్రియ: "అక్కా ఆయన ఊరు వెల్లాడే నీవు కాస్త నాకు తోడు పడుకోడానికి రావా ....." రమ్య: "యె పోవే నీ మొగుడు లెకపోతె నీవు రమ్మంటావ్ నీవు లేక పోతె నీ మొగుడు రమ్మంటాడు తోడు పడుకొ అని నాకెం పని లెదా ???" అని నాలుక కరుచుకుంది రమ్య 🙂