శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-11

శ్రీ మహా విష్ణువు నిష్క్రమించిన పిదప బృహస్పతి ఆశ్రమమున చంద్రుడు మినహా మరొక మేఢ్రధారి (మేఢ్రధారి – మొడ్డ కలవాడు) లేడు. ఆర్ద్ర భగములతో అశేష భగదారుల చంద్రుడి మేఢ్రముకొరకు తహతహలాడుచు దానిని ఎవ్విధముగా పొందవలెనో గోచరించక వీక్షించుచుండిరి. నారీజన సమ్మోహకుడైన తన ప్రియ అనుజుడిని చేరదీసిన లక్ష్మి “గురుకులములో ఏమేమి విద్యలు అభ్యసించితివి?” అని ప్రశ్నించెను. అంతట చంద్రుడు సవినయముగా “చతుర్వేదములు, షష్ఠ అంగములు, దశ గ్రంథములు, చతుర్దశ విద్యలు, అష్టాదశ శిల్పములు, తర్కము, మీమాంస, …

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-11ని చదవడం కొనసాగించండి

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-10

ఏక సంతగ్రాహి పైగా తార యొక్క  ప్రియ శిష్యుడగుట వలన మరియు మిగిలిన ఆశ్రమవాసులందరూ మహాయజ్ఞమునకు ఏతెంచుట వలన ఎటువంటి ఆటంకము లేక చంద్రుడు ఒక్క సప్తాహము వ్యవధిలోనే కామశాస్త్ర పారంగతుడయ్యెను మరియు తద్వారా సకల శాస్త్రములలో నిష్ణాతుడయ్యెను. తాను ఎంతగా బోధించి ప్రయత్నించినను తన శిష్యుడైన చంద్రుడు అస్ఖలిత బ్రహ్మచారిగా మిగిలిపోవుట కొద్దిగా ఖేదము కలిగించినను ఆ సప్తాహములోని ప్రతి క్షణము తన ప్రియ శిష్యుడు తనకందించిన సుఖము మరపురానిదిగా తోచెను తారకి. మనోహరుడైన శిష్యుడందించు …

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-10ని చదవడం కొనసాగించండి

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-09

పరి పరి విధములు యోచించిన తార, ‘ఏది ఏమైనను  ఒక పర్యాయము ప్రయత్నించవలె ‘ అని కృతనిశ్చయముతో తన ప్రియ శిష్యుని శిశ్నముని చుంబించెను. అంతట క్రమముగా ఉత్తేజభరితమైన చంద్రుని మృదువైన మల్లెమొగ్గవంటి శిశ్నము ధృడమైన మూలకము (మూలకము = ముల్లంగి) వలె ఎదుగుట ఆరంభించెను. శిష్యుడి (శిశ్నము) యొక్క వృద్ధి కారణముగా గురుపత్ని ఐన తార ఉత్సాహమునకు అవధులు లేకపోయెను. ఎదుగుచున్న తన ప్రియ శిష్యుని మేఢ్రమును తన జిహ్వ తో స్పృశించెను బ్రహస్పతి అర్థాంగి ఐన …

శశాంక విజయము – పురాణ వివాహేతర శృంగారం-09ని చదవడం కొనసాగించండి