సంతోషం, దుఖం రెండూ కలిగించే ఒక మాట

మొగుడు పెళ్ళాంతో “నాకు ఒకేసారి సంతోషం, దుఖం రెండూ కలిగించే ఒక మాట చెప్పు” అన్నాడు. “మీ మొడ్డ మీ తమ్ముడి మొడ్డకన్న పొడుగ్గ ఉంటుంది” జవాబిచ్చింది పెళ్ళాం