పాత బూతు పుస్తక కథలు

1970 లోనె వచ్చిన స్వలింగసంపర్కం (Lesbian) కథ. ఆంత పచ్చిగా వుండదు, కాని పాతరొజుల్లొ మన పెద్దోల్లు porn ని యెలా ఆనందించింది తెలుస్తుంది.

title03.jpg