నా మరిది 1

అదొక పల్లెటూరు. పల్లెటూరు అంటే మరీ పల్లెటూరు ఏమి కాదు. ఇప్పుడిప్పుడే చిన్న పట్టణంగా రూపాంతరం చెందుతూ కావలసిన మౌలిక వసతులన్నీ ఉన్న గ్రామం. చాల కుటుంబాల లాగే శంకర్, శరత్ ల కుటుంబం మంచి పలుకుబడి, ఆస్తిపాస్తులు ఉన్న కుటుంబం. శంకర్ , శరత్ లు అన్నదమ్ములు. అన్న దమ్ములు అంటే సొంత అన్నదమ్ములు కారు. శంకర్ వాళ్ళ అమ్మ, శరత్ వాళ్ళ అమ్మ అక్కచెల్లల్లు. శరత్ పుట్టిన వన్ ఇయర్ లోపు ఒక రోడ్ …

నా మరిది 1ని చదవడం కొనసాగించండి

రవికల పండుగ 1 – 6,7

జంటల మార్పిడి కథ, యిది నలుగు ఆక్కా చెల్లెల్లు, వాల్ల మొగుల్లు కలిసి ఆడిన శ్రుంగార కేళి