దీపావళి శుభాకాంక్షలు

వీక్షక మహాశయులందరికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు. ఈ దీపావళి పండగని మికు నచ్చిన మెచ్చిన తొడుతొ కలిసి ఆందంగా ఆనందంగా జరుపుకోవాలని మనసారా కొరుకుంటు ..

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మా శ్రుంగారపురానికి వస్తు ఆదరిస్తున్న వీక్షకులకు

ఈ సందర్భంలో మీ సహచరిని/సహచరుడుతో ఎంతో ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా శ్రుంగార లోకంలో మునిగి తేలాలని మనస్పూర్తీగా కోరుకుంటు మీ – ప్రవరాఖ్యుడు

ko002