నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మా శ్రుంగారపురానికి వస్తు ఆదరిస్తున్న వీక్షకులకు ఈ సందర్భంలో మీ సహచరిని/సహచరుడుతో ఎంతో ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా శ్రుంగార లోకంలో మునిగి తేలాలని మనస్పూర్తీగా కోరుకుంటు మీ - ప్రవరాఖ్యుడు