బావ మరదలు సరసం (role play)

34 సంవత్సరాల వయసున్న house wife తో జరిపిన బావ మరదలు సరసం Prava: 35 m Sundari: 34f Prava: మీరు married Prava: hw ? Sundari: S Sundari: U Prava: నాాకూ పెళ్లిఆయ్యింది Sundari: మా ఆయన వూరెల్లారు Prava: ఆందుకే ammagaru పొద్దున్నె మొదలెట్టారు chatting Prava: పోని మరదలు Sundari: Haha Prava: https://srungaramblog.files.wordpress.com/2015/12/akshaya-11.jpg?w=640 Prava: నా మరదలు Sundari: యెంటి Prava: బొమ్మలో లా వూహంచుకుంటున్నా Prava: …

బావ మరదలు సరసం (role play)ని చదవడం కొనసాగించండి

Role Play (new year special)

A small role done with an Austrailan/French house wife on net during zero hour of new year: Enjoy it (user your discretion to read and watch  gif files) prava: ee sweet yentha teepi ? Sweet-Housewife: i don't understand prava: sorry, you kept name as sweet right prava:so I am asking how sweet it is Sweet-Housewife …

Role Play (new year special)ని చదవడం కొనసాగించండి