పవిత్రా ఆందాలు

పవిత్రా ఆందాల కోసం ఆర్రులు చాచే మంది చాలామంది వున్నారని నా బ్లాగు ద్వారా  తెలిసింది. వాల్లకోసం నెట్ నుండి సేకరించి మీకోసం     పవిత్రా తడి ఆందాలు https://youtu.be/VlVH6jDfD1U?t=33 పవిత్ర కన్నడ సినిమా https://youtu.be/xGbDZU6al6o?t=97 Pavithra aunty interview https://youtu.be/v7--UPe2BSI?t=51