రతీ దేవి

నా నడుము చూడరా ఐసా, నా గుద్దలు చూడరా ఐసా

నా బలిసిన సండ్లు కావాలా బుజ్జీ

చూసింది చాలు ఇక వచ్చి నా గుద్ద దేన్గరా బుజ్జీ

856_1000