భోరున వర్సం పడితే !!!

ఆసలే భార్య వూరికివెల్లి వియోగంతో ఆల్లాడుతుంటే, యీ పాడు వాన వొకటి భోరున పడుతుంది సింగపూరులో. వున్న తాపాన్ని మరింత పెంచుతూ. యిక నా కాలేజ్ dream girl దివ్యభారతే దిక్కు యీరోజుకు.