ప్రేమికుల రోజు శుభాకాంక్షలు

 

యిక్కడికి వచ్చే ప్రతి మన్మధుడు, రతీదేవి లకు ప్రేమికుల రోజు శుభాకాంక్షలు (Valentine’s Day) శుభాకాంక్షలు. మీ ప్రియుడు లేదా ప్రియురాలుతో ఆనందంగా గడపాలని కోరుకంటూ — మీ ప్రవరాఖ్యుడు