మూర్తిగారి ముంతనాకుల్లు – సత్య & సుడా

మూర్తిగారి ముంతనాకుల్లు – pdf వొక భార్య చెప్పిన భర్త రంకు కథలు

యీ కథలు మీరు నమ్ముతారో లెదో స్వయంగా సత్యగారు నాకీ కథలు పంపారు. వీలు కుదిరితే సత్యాగారు, డిప్పడి గారితో వచ్చే శనివారం వొక మాటా మంతి పెడ్తామని ఆలోచిస్తున్నా, మేరె మంటారు.