రవికల పండగ – ఆన్నిభాగాలు

gamo143 గారికి ధన్యవాదములు రవికల పండగ - ఆన్నిభాగాలు pdf

భర్తల మార్పిడి -4

భర్తల మార్పిడి మొదటి ముడు భాగాలు  బాగా నచ్చాయా ??? ఆయితే నాలుగవ భాగం చదవండి భర్తల మార్పిడి -4 pdf  

రవికల పండుగ-17 19 20 భాగాలు

రవికల పండుగ-17 pdf (18వ భాగం కనపడుటలేదు, యెవరి వద్ద ఆన్నా వుంటే దయచేసి పంపగలరు/part 18 is missing if any one have please send to my email) gamo143 గారికి కృతజ్ఞతలు, యెట్టకేలకు 18 వ భాగము దొరికినది. పూర్తి కథకోసం చదవండి రవికల పండుగ - ఆన్నిభాగాలు pdf   రవికల పండుగ--19 pdf రవికల పండుగ--20 pdf  

రవికల పండుగ 1 – 6,7

జంటల మార్పిడి కథ, యిది నలుగు ఆక్కా చెల్లెల్లు, వాల్ల మొగుల్లు కలిసి ఆడిన శ్రుంగార కేళి

భర్తల మార్పిడి -3

భర్తల మార్పిడి మొదటి రెండు భాగాలు  బాగా నచ్చాయా ??? ఆయితే మూడవ భాగం చదవండి భర్తల మార్పిడి -3 pdf