శ్రుంగార రచయిత ‘డిప్పడు’ చే ముఖాముఖి

శ్రుంగార రచయిత ‘డిప్పడు‘ చే ముఖాముఖి tonight శనివారం రాత్రి 30th Jan 2016 7 PM IST. మీరు పాల్గొనాలంటే “https://srungaramblog.wordpress.com/chatting/” లో వున్న లింక్ ను నొక్కండి.

డిప్పడి రచనలకొరకు వెల్లండి “https://dippadu.wordpress.com

Note: It’s an effort to bring like minded people. Please support and join this discussion.

యీ నా ప్రయత్నంలొ భాగస్వాములు ఆయిన ఆందరికి నా కృతజ్ఞ్యతలు. మా సంభాసనలు తొందరలో పొందు పరచదెను.

cropped-1-radha-and-krishna-sreedhar-omkaram1.jpg