కనువిప్పు – నీతి కథ

తెలుగు బూతు కథల పితామహుడు ” కామశాస్త్రి”  చెప్పిన శృంగార నీతి కథ కనువిప్పు – నీతి కథ pdf

pixs1740