మీ వద్ద ఉన్న తెలుగు బూతు కథలు పంపివండి

మీకు నా ఈ “శృంగారపురం” నచినట్లైతే, మీ వద్ద ఉన్న తెలుగు బూతు కథలు నా email ID “prava _rakhyudu@yahoo.com” కు పంపివండి, నేను వాటిల్లో మంచివి ఇక్కడ పొందు పరుస్తాను.

Do you like the idea of “srungarapuram”, if so please help by sharing nice hot Telugu stories if you have.

pixs1690