అక్షరాల లక్ష వీక్షనలు – కృతజ్ఞ్యతలు

మొదలు పెట్టిన రెండు నెలలకే అక్షరాల లక్ష వీక్షనలు వచ్చినందుకు చాలా కృతజ్ఞ్యతలు.  చాలామంది దీనివల్ల నాకు ఆర్థిక లాభం వంటుందని భావించవచ్చు, ఆలా యెమి లేదు. యిది నాకు దొరికిన కొద్దిపాటి వెసులుబాటు సమయంలొ, నాకు కలిగిన కొద్దిరొజుల విరహాన్ని మర్చిపోవడానికి చేసిన ప్రయత్నం మాత్రమే.

నా ఈ చిన్ని ప్రయత్మం మీకు నచ్చితే, మీ అమూల్యమైన  అభిప్రాయాలను చాట్టింగ్ విండొలో తెలపండి

namaste1.jpg

 

ఆదరించిన వీక్షక దేవుళ్ళకు నా కృతజ్ఞ్యతలు

ఆదరించిన  వీక్షక దేవుళ్ళకు నా కృతజ్ఞ్యతలు

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 42,000 times in 2015. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 16 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.