శృంగార భరిత హాస్యం -1

శృంగార భరిత హాస్యం -1

ఒకడు చనిపోయి నేరుగా స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు. స్వర్గద్వారం దగ్గర మెదటిగా నారదులవారు కనిపించారు. నారదులవారు వెంటనే ఎవరు నీవ్వు అని అడిగాడు, నాపేరు ప్ర.సా.దు అని నేను భూలొకం నుంచి వచ్చానని చెప్పాడు.వెంటనే నారదులవారు ఏమిటి సరాసరి భులొకం నుండి బొందితో స్వర్గానికి వచ్చవంటే నువ్వు తప్పకుండా చాల పుణ్యం చేసి వుంటావు. కనుక నీకు వీవు అడగకుండా ఒకవరం ఇవ్వాలని ఉంది కోరుకో అన్నాడు. దానికి ప్ర.సా.దు సరే అని ఐతే రంభని , మేనకని , తిలొతమని ఒకసారి దెంగాలని ఉంది ఏర్పాటు చేయి అన్నాడు. అందెటి అలగాడిగావు అన్నడు. ఎమొ నాకు తెలీదు కోరమన్నావు కొరాను, తీర్చవలసిన భాద్యత ది అన్నాడు . సరె అని ఎలగొ వారిని ఒప్పించెసాడు. తనివి తీరా దెంగిం తర్వత కడుపు పట్టుకొని బైటకి వచ్చి నారదులవారు ,నార్దులవారు నాకు చాల అర్జెంట్ మరుగుదొడ్డి ఎక్కడ అని అడిగాడు. దానికి నారదులవారు ఇక్కడ స్వర్గంలొ అలాటివి వుండవ్ అల మొక్కలచాటున కాని అన్నాడు. సరే అని దొడ్డి కి కుచ్చున్నడు కాలి కింద గడ్డి గుద్దలో గుచు కొంటొంది. మన ప్ర.సా.దు ఆ గడ్డి పీకడం మొదలు పెట్టాడు. అంతలో ఎవరొ తన దవడపై చెళ్ళు మనిపించారు దాని దిమ్మ తిరిగి క్రింద చుస్తె తన భర్య మాడు సారులు తెగ దింగి పూకుమీద ఉన్న జుట్టు పీకు తావు ఎంటి అని పెడి , పెడి వాయించింది. అప్పుడు తెలివి వచి ఇద్దరు జరిగినది తలుచుకొని నవ్వు కొన్నరు.

Hari-Priya