రవికల పండుగ-17 19 20 భాగాలు

రవికల పండుగ-17 pdf (18వ భాగం కనపడుటలేదు, యెవరి వద్ద ఆన్నా వుంటే దయచేసి పంపగలరు/part 18 is missing if any one have please send to my email) gamo143 గారికి కృతజ్ఞతలు, యెట్టకేలకు 18 వ భాగము దొరికినది. పూర్తి కథకోసం చదవండి రవికల పండుగ - ఆన్నిభాగాలు pdf   రవికల పండుగ--19 pdf రవికల పండుగ--20 pdf  

రవికల పండుగ 1 – 6,7

జంటల మార్పిడి కథ, యిది నలుగు ఆక్కా చెల్లెల్లు, వాల్ల మొగుల్లు కలిసి ఆడిన శ్రుంగార కేళి

భర్తల మార్పిడి – 1

యిద్దరు పంతుల్లమ్మలు చెప్పిన కథ. వాల్ల భర్తలను యెలా మార్చుకొని సుఖపడింది

స్నేహం కోసం – మన్మధ మూర్తి

మన్మధ మూర్తి  గారి మరో అద్బుత శ్రుస్టి "స్నేహం కోసం" స్నేహం కోసం pdf 01-10  

పొరుగింటి మోగుడు పక్కింటి పెళ్ళాం

పొరుగింటి మోగుడు పక్కింటి పెళ్ళాం pdf