శ్రుంగార రచయిత ‘డిప్పడు’ చే ముఖాముఖి

శ్రుంగార రచయిత ‘డిప్పడు‘ చే ముఖాముఖి tonight శనివారం రాత్రి 30th Jan 2016 7 PM IST. మీరు పాల్గొనాలంటే “https://srungaramblog.wordpress.com/chatting/” లో వున్న లింక్ ను నొక్కండి.

డిప్పడి రచనలకొరకు వెల్లండి “https://dippadu.wordpress.com

Note: It’s an effort to bring like minded people. Please support and join this discussion.

యీ నా ప్రయత్నంలొ భాగస్వాములు ఆయిన ఆందరికి నా కృతజ్ఞ్యతలు. మా సంభాసనలు తొందరలో పొందు పరచదెను.

cropped-1-radha-and-krishna-sreedhar-omkaram1.jpg

అక్షరాల లక్ష వీక్షనలు – కృతజ్ఞ్యతలు

మొదలు పెట్టిన రెండు నెలలకే అక్షరాల లక్ష వీక్షనలు వచ్చినందుకు చాలా కృతజ్ఞ్యతలు.  చాలామంది దీనివల్ల నాకు ఆర్థిక లాభం వంటుందని భావించవచ్చు, ఆలా యెమి లేదు. యిది నాకు దొరికిన కొద్దిపాటి వెసులుబాటు సమయంలొ, నాకు కలిగిన కొద్దిరొజుల విరహాన్ని మర్చిపోవడానికి చేసిన ప్రయత్నం మాత్రమే.

నా ఈ చిన్ని ప్రయత్మం మీకు నచ్చితే, మీ అమూల్యమైన  అభిప్రాయాలను చాట్టింగ్ విండొలో తెలపండి

namaste1.jpg

 

తొక్కుడు బిల్ల (13-17 భాగాలు)

తొక్కుడు బిల్ల – 13 pdf

pixs1113

తొక్కుడు బిల్ల – 14 pdf

pixs1551

తొక్కుడు బిల్ల – 15 pdf

pixs1800

తొక్కుడు బిల్ల – 16 pdf

pixs1915

తొక్కుడు బిల్ల – 17 pdf